Odpylanie gladzi

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to przepis normatywny, który dostarcza się także do urządzeń jak oraz układów kontrole. Omawiane urządzenia poświęcone są w centralnej wadze do korzystania ich w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada taż istnieje dokumentem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

Jednak w polskim systemie prawnym została zawarta na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem informacji jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich wiążących się do narzędzi oraz systemów ochronnych danych do użycia w strefach zagrożonych wybuchem właśnie metanu czy też pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie też do urządzeń a także systemów ochronnych danych do korzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana porada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te wykorzystuje się do użytku poza omówionymi strefami ale które oddziałują na bezpieczne bycie do narzędzi i stylów ochronnych danych do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej wole nie rzuca się między innymi do produktów medycznych, które brane są w towarzystwie medycznym. Nie rzuca się jej i do sprzętu danego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które zapewnione są w niektórych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które ustalają się w Załączniku nr Także do informacje 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo oraz profilaktykę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy książce w obszarach z treścią wybuchową". Urządzenia a systemy ochronne potrafią być tematem innych dyrektyw, dotyczących innych aspektów a które również przewidują umieszczenie na nim znaku CE. Znak ten winien być pewny, jasny i stały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Bycie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.